blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Proces tworzenia tabel

Otwieramy konsole mysql i logujemy się.

php & mysql

 

Tworzymy nową bazę danych o nazwie np. sklep za pomocą polecenia:

create database sklep;

php & mysql

Konsola mysql zwraca nam komunikat o poprawności wykonania zapytania i czasie wykonywania (baza jest na serwerze lokalnym, wiec krótki czas).

 

Tworzymy nową tabele w bazie danych. Wpisujemy:

 

create table produkty

( nrproduktu int unsigned not null auto_increment primary key,

  nazwaproduktu char(40) not null,

  cena float (3,2) not null

);

php & mysql

Pierwsza to stworzenie tabeli o nazwie produkty. Następnie tworzymy rekord o nazwie nrproduktu, który będzie odpowiedzialny za numerowanie produktów. Przypisujemy go jako zmienna integer, unsigned, ponieważ wartości mogą być tylko dodatnie. Not null – pole nie może być puste. Auto_increment – auto numerowanie. Primary key – klucz podstawowy.

Następnie tworzymy nazweproduktu – to pole będzie odpowiedzialne za nazwę produktu. Pole typu char(40) – tekst, 40 znaków. I ostatnie pole cena, w której będzie przechowywana cena produktu. Liczba typu float(3,2) (przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe – 3 cyfry przed  przecinkiem i 2 liczby po przecinku).

 

Aby zobaczyć tabele jakie posiadamy w bazie wpisujemy polecenie:

show tables;

php & mysql

Aby uzyskać więcej informacji o tabeli wpisujemy describe [nazwa tabeli]; w moim przypadku:

describe produkty;

php & mysql

Na screenie widzimy nazwę pola w tabeli, następnie typ danej, czy pole może być puste, klucz podstawowy, wartość domyślną o raz dodatkowe informacje – w moim przypadku auto_increment (auto numerowanie).

 

Aby dodać jakąś wartość np. chleb i jego cenę wpisujemy:

insert INTO produkty VALUES

(‘1’,’Chleb’,’1.20’);

 

Pierwsze pole w tabeli to nrproduktu (czyli 1), następne nazwa produktu (Chleb) i ostatnie pole – cena (1.20).

php & mysql

Można dodać więcej wartości naraz:

insert INTO produkty VALUES

(‘2’,’Kawa’,’6.20’),

(‘4’,’Ciastka’,’1.40’);

php & mysql

Jeżeli chcemy zmienić jakąś dane posługujemy się poleceniem:

update produkty set cena=’2.00’ where nazwaproduktu=’Chleb’;

php & mysql

Czyli uaktualnij tabele produkty, zmień wartość pola cena na 2.00, gdzie nazwaproduktu jest Chleb.

 

 

Aby zaznaczyć wszystkie pola w tabeli produkty, wpisujemy polecenie:

select * from produkty;

php & mysql

Możemy znaleźć nazwe produktu, gdzie cena jest większa od 1.40. Wtedy wpisujemy polecenie:

select nazwaproduktu from produkty where cena>1.40;

php & mysql

Konsola zwróciła nam nazwy produktów, gdzie cena jest większa od 1.40.

 

Możemy np. wyszukać nazwę produktów zakończoną na literę „a”:

select nazwaproduktu from produkty where nazwaproduktu like ‘%a’;

php & mysql

Wykorzystałem tutaj operator „like”, który łączy kilka poleceń. Znaczek % oznacza dowolny ciąg znaków.

 

Możemy także posortować nasze wyniki:

select * from produkty order by nrproduktu desc;

php & mysql

Posortowaliśmy nrproduktu w tabeli produkty malejąco. Desc – malejąco, asc – rosnąco.

Aby usunąć tabele wpisujemy drop table [nazwa tabeli];, np.

drop table produkty;

 

Aby usunąć całą bazę wpisujemy:

drop database sklep;

 

(gdzie sklep jest nazwa bazy danych)

php & mysql

 

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén