blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Umieszczanie obiektów Macromedia Flash w dokumencie HTML

Obiekty Macromedia Flash mają m.in. rozszerzenia: swf, flv

SWF jest to format grafiki wektorowej. Został stworzony dla technologii Flash przez Macromedia.  Obecnie jest rozwijany przez firmę Adobe. Pliki tego formatu nazywane są Schockwave Flash Object.

FLV jest to format używany do dystrybucji plików wideo przez Internet. Został stworzony przez firmę Macromedia. Rozwijany jest przez firmę Adobe.

Obiekt Macromedia Flash umieszczamy w znaczniku <OBJECT>. Znacznik musi zostać na końcu zamknięty  </OBJECT>

Do znacznika <object> dodajemy atrybuty:

Classid – jest to identyfikator klasy

codebase – wersją pod którą plik został opublikowany

width – szerokość obiektu

height – wysokość obiektu

id – identyfikator obiektu

align – sposób wyrównania obiektu (np. left, right, center itp.)

Następnie dodajemy parametry:

<PARAM NAME=movie VALUE=”banner.swf”> – parametrze o nazwie „movie” przypisujemy nazwę pliku, który ma być umieszczony na stronie. W tym przypadku jest to plik „banner.swf”

<PARAM NAME=quality VALUE=hight> – parametr o nazwie „quality” (ang. jakość) przypisana jest wartość hight (ang. wysoka). Czyli plik Marcomedia Flash zostanie domyślnie otworzony z wysoką jakością

<PARAM name=bgcolor VALUE=#FFFFFF> – parametr o nazwie „bgcolor” przypisujemy nazwę koloru tła obiektu. Kolor podajemy w systemie szesnastkowym (hexowym).

Na sam koniec osadzamy plik Marcomedia Flash. W tym celu wstawiamy znacznik <EMBED> i dodajemy atrybuty:

src=”banner.swf” – osadzenie pliku „banner.swf”

quality=hight – wysoka jakość obiektu

bgcolor=#FFFFFF – białe tło obiektu

width=”780″ – szerokość obiektu wynosi 780px

hight=”200″ – wysokość obiektu wynosi 200px

name=”banner” – nazwa obiektu Marcomedia Flash

align=”” – wyrównanie obiektu

pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” – jeżeli odbiorca nie posiada odpowiednich pluginów do odtworzenia tego obiektu zostaną automatycznie ściągnięte z podanego linku.

Na koniec zamykamy znaczniki </EMBED> i </OBJECT>

Cały kod powinien wyglądać tak:

<OBJECT classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0  WIDTH=”780″ HEIGHT=”200″ id=”banner” ALIGN=””>

 <PARAM NAME=movie VALUE=”banner.swf”> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src=”banner.swf” quality=high bgcolor=#FFFFFF  WIDTH=”780″ HEIGHT=”200″ NAME=”banner” ALIGN=””

 TYPE=”application/x-shockwave-flash” PLUGINSPAGE=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”></EMBED></OBJECT>

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén